Forprosjekter

Hva er et forprosjekt?

Endring: Støttesats er økt fra 50 til 80 prosent. Støttegrenser: Kr 100 000-320 000. Denne endringen varer ut 2020, forutsatt at det er midler tilgjengelig.

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Det kan tildeles maksimalt 200 000,- pr prosjekt.

Prosjektene må være i en av 3 kategorier:

  • Forundersøkelse
  • Industriell forskningsvirksomhet og eksperimentell utvikling.
  • Industriell forskning

Det kan tildeles maksimalt 200 000,- pr prosjekt. Delprosjektlederne vil arrangere tenketanker eller benytte kompetansemegling for interesserte bedrifter.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats eller kontanter.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter:

«Industriell forskning»

Planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi.

«Eksperimentell utvikling»

Tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester.

«Forundersøkelse»

Evaluering og analyse av et prosjekts potensial med det formål å støtte beslutningsprosessen gjennom en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og trusler, identifisere hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å lykkes.

Her kan du lese om Forregionens satsingsområder.

Mer detaljer og den elektroniske søknad finner du her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/

Søknadsmaler til nedlasting:

Prosjektbeskrivelsemal

Egenerklaringsskjema for bagatellmessig støtte

CV-mal

Har du spørsmål om forprosjekter? Send mail til: [email protected] eller ta kontakt med en av våre kompetansemeglere.