Løpende utlysning av forprosjektmidler fra FORREGION Vestfold

Oppdatert utlysning!

FORREGION Vestfold lyser i 2019 ut 1,6 MNOK til forprosjekter. Nytt av i år er en løpende utlysning uten frist så lenge det er midler tilgjengelig.

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Midlene skal avhjelpe bedriften med å søke ny kunnskap via forskning via en godkjent FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte for et prosjekt.

Type prosjekter

Prosjekter fra bedrifter i Vestfold innenfor temaet miljø/grønn teknologi, film/media/spill og helse-/velferdsteknologi. For å søke må bedriften ha vært i prosess med en av våre kompetansemeglere for det aktuelle prosjektet. En Kompetansemegler bør ha vurdert prosjektet som modent for søknad på forskningsmidler før en søker.

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Frist

Utlysningen har løpende utlysning inntil rammen på 1,6 MNOK er oppbrukt.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats i form av betalte timer fra arbeidsgiver eller kontantinnsats. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter: Industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelse.

Merk: Midlene bør i hovedsak (minimum 80%) gå til å dekke ekstern godkjent FoU-partners kostnader. Kostnader for produksjon av en prototype for å verifikasjon kan inngå i kostnadene.

Arbeidet til FoU part må være av type forskning, å avdekke ny kunnskap. Det kan for eksempel være verifikasjon av produktets egenskaper.

For mer detaljer om forprosjekter og støttegrad, snakk med en av våre kompetansemeglere eller se mer informasjon i malen for prosjektbeskrivelse..

Vurdering og tilbakemelding

Innkomne søknader vil vurderes etter utløpet av hver kalendermåned og .vi vil ta kontakt innen 14 dager etter at søknaden er vurdert. En må regne med inntil en måned etter utløpet av kalendermåneden.

Søknad

Utlysningen og innsending av søknad finner du her.

Den nye utlysningen av forprosjekter har 3 obligatoriske vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal
  • CV for prosjektleder på maks 4 sider (frivillig finner du her )
  • Partneropplysning: Egenerklæring om økonomisk soliditet