For å hjelpe norske forskningsmiljøer med sine EU-søknader har Forskningsrådet bevilget midler til drift av fire EU-nettverk i Norge. Ett av disse er EU-nettverk Viken ledet av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Vestfold Fylkeskommune som får 1,5 millioner kroner til nye EU-aktiviteter i regionen de neste 3 årene.

Forskningsrådet ønsker et tett samarbeid med nettverket slik at vi sammen får alle typer forskningsaktører til å sende prosjektforslag til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

– Vi tenker nettverkene som en forlenget arm av Forskningsrådets mobiliseringsarbeid, sier internasjonal direktør Kristin Danielsen. EU-nettverk Viken er allerede i gang. At ambisjonene og engasjementet er stort viste deltagere på kick-off i Drammen 27. januar.

Selv om et viktig resultatet av arbeidet vil være å løfte deltakernes egen EU-kompetanse, er hovedmålet med nettverket å engasjere og motivere flest mulige forskere, kommuner og bedrifter i regionen til å ta steget ut i Europa for å styrke sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Vestfold har de siste årene arrangert flere kurs og seminarer for forskere, næringsliv og offentlig sektor.

Ved nå å knytte sterkere kontakt med andre aktører rundt Oslofjorden, tror vi at potensialet for å utløse prosjekter blir enda større. Tersklene for EU-deltagelse er de samme på begge sider av fjorden – felles erfaringer og samspill mellom aktører og virkemiddelapparat vil derfor være nøkkelfaktorer for suksess i Horisont 2020. Vi håper derfor vi kommer i kontakt med og får med oss mange engasjerte forskere, kommuner og bedrifter gjennom våre nettverksaktiviteter i tiden fremover, sier EU koordinator og prosjektleder Thomas Slagsvold.

Ambisjonen med EU-nettverk Viken er å samle aktører rundt Oslofjorden (Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold), og bidra gjennom regionalt og internasjonalt samarbeid til at fylkene rundt Oslofjorden blir en mer attraktiv region for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig sektor. Alle høgskolene og fylkeskommunen med sine næringsklynger står derfor nå sammen for å få til et felles løft for å utnytte mulighetene i EUs innovasjonsprogram, Horisont 2020. For å lykkes i Horisont 2020 må det nemlig arbeides strategisk og langsiktig med å etablere regionale arenaer, kommunikasjonsplattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer. EU-nettverk Viken setter derfor inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere og realisere konkrete prosjektsøknader med relevante kommuner og næringsliv. Involvering av næringsklynger, Virkemidler for regional FoU og Innovasjon, Oslofjordfondet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network regionalt, og Osloregionenes Europakontor vil underbygge innsatsområdene gjennom koordinert støtte og tilgang til verktøy for prosjekt og søknadsutvikling. Ved erfaringsutveksling og egen evaluering skal prosjektet generere kunnskap om hvilke samarbeidsstrukturer som best tilrettelegger for økt EU-engasjement – en kunnskap som vil være nyttig forandre regioner, virkemiddelapparat og nasjonale myndigheter.

Mer om saken kan du lese her.