To av forprosjektene som fikk VRI støtte i 2011 har fire år senere resultert i en demo-prototyp av et biologisk vann-alarmsystem, fire nye forskningsprosjekter og 17 publiserte forskningsartikler, og vært medvirkende til oppstart av en ny bedrift.

Forprosjektenes tittler er:

1)      Immuno-NASBA kretser (BioMEMS): Deteksjonsmodul i mikrofluidikksystem for sanntidsovervåking av vannbårne patogener i drikke- / badevann.

2)      Intelligent vannprøvetakeutstyr (BioMEMS): Innsamlingsmodul i mikrofluidikksystem for sanntidsovervåking av vannbårne patogener i drikke- / badevann

Prosjektene var begge et samarbeid mellom en bedrift i Vannklyngen og institutt for mikro- og nanosystemteknologi (IMST) ved HBV. I følge prosjektleder, førsteamanuensis Tao Dong ved IMST, var dette hans første prosjekt på sanntidsovervåkning av drikkevann. Dong forteller videre at denne finansieringen initierte tre lovende nye forskningsområdene, som siden VRI-prosjektstart blant annet har resultert i:

  • En demo-prototyp som er beregnet for anvendelse i drikkevannsinfrastrukturen i byer, og er under utvikling våren 2015. Konseptet er et biologisk vann-alarmsystem med lav vedlikeholdskostnad for bredspektret sanntidsovervåkning, som vil gi tidlige varsler hvis det oppdages giftige og/eller kreftfremkallende trusler i drikkevannet. For å utvikle hele systemet og klargjøre det for markedet er imidlertid mer forskning nødvendig.
  • Fire nye forskningsprosjekter som er finansiert av henholdsvis Oslofjordfondet (2012-2013 og 2013-2014), Forskningsrådet (2012-2013) og et EU prosjekt (fra 2015). Sistnevnte er et EU Horizon2020 SME prosjekt, fase én, tildelt Sensovann AS for utvikling av vannalarm-systemet. Arbeid med en ny forskningssøknad for fase to, til EU Horizon 2020 SME, pågår våren 2015.
  • 17 relaterte forskningsartikler publisert i internasjonale journaler fra Tao Dong og hans team, fire av artiklene i topp journaler (nivå 2), og 32 relaterte artikler publisert på forskningskonferanser.

Den nye bedriften er Sensovann AS, og i følge forskerne kommer bedriftens kjerneteknologi direkte fra forskningsområdene i de to forprosjektene: 1) Organic photodiode (OPD) and 2) Living-cell-based water alarm LOCs. Sensovanns CEO sier videre at ‘Without those two VRI pre-projects, there would be no Sensovann AS’. Både han og Tao Dong ønsker å rette en stor takk til VRI for forprosjektmidlene og som gjorde dette mulig.